Tiêu điểm

Mô phỏng ô tô (9-2013)

THÔNG TIN

Phiếu ghi lại thông tin
KẾ HOẠCH
Tuần 1:
- Giới thiệu môn học
- Động lực học ô tô theo phương ngang (TLTK: Chương 1)
Tuần 2:
- Động lực học ô tô theo phương dọc (TLTK: Chương 2)
Tuần 3
SV báo cáo đề tài 1
Tuần 4
SV báo cáo đề tài 2
Tuần 5
SV báo cáo đề tài 3
Tuần 6
SV báo cáo đề tài 4
Tuần 7
SV báo cáo đề tài 5
Tuần 8
SV báo cáo đề tài 6
Tuần 9
SV báo cáo đề tài 7
Tuần 10
SV báo cáo đề tài 8
Tuần 11
SV báo cáo đề tài 9
Tuần 12
SV báo cáo đề tài 10
Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

NỘI DUNG
Giới thiệu
     pdf1: Giới thiệu về MATLAB
     pdf2: Phương trình vi phân
     pdf3: Động lực học
Chương 1: Động lực học ô tô theo phương ngang
     pdf 1: Chương 2 trong Động lực học ô tô và điều khiển
     ppt 1: Động lực học ô tô theo phương ngang
     ppt 2: Phương trình vi phân
     ppt 3: Giới thiệu về điều khiển
Chương 2: Động lực học ô tô theo phương dọc
     pdf 1: Chương 4 trong Động lực học ô tô và điều khiển
Chương 3: Mô hình hóa động cơ xăng
     pdf 1: Chương 9 trong Động lực học ô tô và điều khiển
Chương 4: Mô hình hóa hệ thống treo
     pdf 1: Chương 10 trong Động lực học ô tô và điều khiển
Tài liệu môn học:
     pdf 1: Động lực học ô tô và điều khiển
     pdf 2: Tìm hiểu về điện tử ô tô
     pdf 3: Lý thuyết điều khiển

Đề tài báo cáo:
1. Cảm biến đo gió dây nhiệt
     pdf 1: Cảm biến và bộ chấp hành
2. Cảm biến đo gió MAP
     pdf 1: Cảm biến và bộ chấp hành
3. Cảm biến điện từ
     pdf 1: Cảm biến và bộ chấp hành
     pdf2: Cảm biến và bộ chấp hành kiểu điện từ
4. Cảm biến Hall
     pdf 1: Cảm biến và bộ chấp hành
5. Cảm biến kích nổ
     pdf 1: Cảm biến và bộ chấp hành
6. Cảm biến oxy
     pdf 1: Cảm biến và bộ chấp hành
7. Kim phun
     pdf 1: Cảm biến và bộ chấp hành
8. Bô bin
     pdf 1: Cảm biến và bộ chấp hành
9. Động cơ điện
10. Motor bước
     pdf 1: Cảm biến và bộ chấp hành
11. Động cơ servo
12. Phanh ABS
     pdf 1: Điều khiển chuyển động ô tô
13. Hộp số tự động
15. Cruise control
     pdf 1: Điều khiển chuyển động ô tô