Tiêu điểm

Mô phỏng ô tô (3/2014)


THÔNG TIN
Nộp File Word. Cách đặt tên file: HoVaTen.doc
KẾ HOẠCH
Tuần 1:
- Giới thiệu môn học
- Động lực học ô tô theo phương ngang (TLTK: Chương 1)
Tuần 2:
- Giới thiệu phương pháp số giải phương trình động lực học ô tô
Tuần 3
 - Mô phỏng hệ thống ô tô sử dụng Matlab Simulink
Tuần 4
- Động lực học ô tô theo phương dọc (TLTK: Chương 2)
Tuần 5
 Phần mềm Carsim 8.02
Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

NỘI DUNG
Giới thiệu
     pdf1: Giới thiệu về MATLAB
     pdf2: Phương trình vi phân
     pdf3: Động lực học
Chương 1: Động lực học ô tô theo phương ngang
     pdf 1: Chương 2 trong Động lực học ô tô và điều khiển
     ppt 1: Động lực học ô tô theo phương ngang
     ppt 2: Phương trình vi phân
     ppt 3: Giới thiệu về điều khiển
Chương 2: Động lực học ô tô theo phương dọc
     pdf 1: Chương 4 trong Động lực học ô tô và điều khiển
Chương 3: Mô hình hóa động cơ xăng
     pdf 1: Chương 9 trong Động lực học ô tô và điều khiển
Chương 4: Mô hình hóa hệ thống treo
     pdf 1: Chương 10 trong Động lực học ô tô và điều khiển